BÀNG THỐNG

THUẬT SĨ

Bàng Thống là mưu sĩ của Lưu Bị. Ông thường được người đời sau so sánh là tài năng ngang với Khổng Minh, danh tiếng Bàng Thống nổi khắp nơi.
  • Công: 229
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Lạc Phụng Bá

Ra trận cùng 3 Thuật Sĩ: Đồng đội giảm 10% chịu Sát thương Vật Lý và Sát thương Tự Nhiên. Cung Binh địch đánh thường hoặc dùng kỹ năng chủ động lên Bàng Thống, mỗi lần có ý đồ gây Sát thương sẽ kèm Sát thương Vật Lý bằng 20% Công quân địch. Thuật Sĩ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Thiết Sách Liên Hoàn
Gây cho toàn đội địch Sát thương Hỏa Công bằng 150% Công và gây hiệu ứng Thiết Sách Liên Hoàn lên địch, duy trì 24s. Toàn quân ta dùng kỹ năng tấn công mục tiêu bị hiệu ứng Thiết Sách Liên Hoàn, gây thêm mỗi địch Sát thương Hỏa Công bằng 72% Công.
Tri Thiên Mệnh
Kháng Hỏa Công, Kháng Thủy Công, Kháng Độc, Kháng Lôi Công mỗi loại tăng 40 điểm.
Bất Hoặc
Khi đánh thường, có 40% tỷ lệ giúp toàn quân ta miễn dịch hiệu ứng Ly Gián, duy trì 5s.
Di Hoa Tiếp Mộc
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ tăng cho 1 đơn vị phe ta Thuẫn bằng 125% Công, duy trì 10s.