CHÚC DUNG

KỴ BINH

Chúc Dung là người phụ nữ duy nhất trong Tam Quốc diễn nghĩa xông pha trận mạc, trực tiếp giao phong trước trận tiền. Đây là một mẫu người phụ nữ mạnh mẽ có nhiều tài năng đã một mình giao chiến với các tướng Thục như Triệu Vân, Ngụy Diên, Trương Ngực, Mã Trung.
  • Công: 137
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 80

Nam Trung Bá Chủ

Ra trận cùng Mạnh Hoạch: Khi đánh thường, Chúc Dung có 20% tỷ lệ gây hiệu ứng Thiêu Đốt cho mục tiêu (cứ 2s gây Sát thương Hỏa Công bằng 5% Công), duy trì 10s. Chúc Dung tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Hỏa Thú Đột Tập
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 332% Công và Sát thương Hỏa Công bằng 190% Công. Nếu mục tiêu có hiệu ứng Thiêu Đốt, gây thêm Sát thương Hỏa Công bằng 190% Công.
Man Duệ
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ nhận thêm 2 điểm Nộ.
Giẫm Đạp
Khi tấn công, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị Choáng, duy trì 3s.
Hung Mãnh
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.