ĐÁI LAI ĐỘNG CHỦ

THUẪN BINH

Đái Lai Động Chúa là người đã hiến kế cho Mạnh Hoạch cầu viện lực lượng để chống lại quân Thục và luôn hoàn thành tốt công việc được giao trong các cuộc chiến.
  • Công: 91
  • Thủ: 26
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 60

Động Chủ Bát Nạp

Ra trận cùng 2 Cung Binh: Thuẫn Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Man Giáp
Giúp cho 2-4 đơn vị ngẫu nhiên phe ta nhận hiệu ứng Phấn Chấn (Sát thương Vật Lý tăng 10%), duy trì 8s và hiệu ứng Kiên Nghị (chịu Sát thương Vật Lý giảm 40% ), duy trì 10s.
Kiên Thủ
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Động Chủ
Thống Lĩnh tăng 600.
Thiện Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.