GIA CÁT LƯỢNG

THUẬT SĨ

Gia Cát Lượng là Thừa tướng, công thần khai quốc, nhà chính trị, nhà ngoại giao, chỉ huy quân sự, nhà giáo dục, và cũng là một nhà phát minh kỹ thuật nổi tiếng. Ông được cho là một trong những chiến lược gia vĩ đại và xuất sắc nhất trong thời đại của ông.
  • Công: 234
  • Thủ: 12
  • Tốc dộ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Thần Cơ Diệu Toán

Ra trận cùng 1 Bộ Binh và 1 Kỵ Binh: Gia Cát Lượng tăng 35 Né Tránh; Khi quân địch bất kỳ dùng kỹ năng chủ động, gây cho mục tiêu Sát thương Lôi Công bằng 200% Công. Thuật Sĩ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Cẩm Nang Diệu Kế
Gây cho 2-4 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Lôi Công bằng 196% Công, và gây hiệu ứng Kỹ Cùng (xóa hết Nộ). Đồng thời, cho mỗi đồng đội 1 trong 3 loại buff: Nhận ngay 40 điểm Nộ (ưu tiên Kỵ Binh), tăng 50% Tốc Độ Tấn Công, duy trì 10s (ưu tiên Cung Binh), nhận Vô Địch (ưu tiên Thuẫn Binh), duy trì 5s.
Thất Tinh Đài
Tất cả Thuật Sĩ phe ta tăng 16% Sát thương Vật Lý, tăng 16% Sátthuowng Lôi Công, chịu Sát thương Vật Lý giảm 16% .
Không Thành Kế
Khi Tướng bất kỳ phe ta Binh Lực dưới 20% , tăng 27 Né Tránh.
Liệu Địch Tiên Cơ
Khi đánh thường, có 30% tỷ lệ khiến 1 kẻ địch ngẫu nhiên bị hiệu ứng Kỹ Cùng (xóa hết Nộ).