HOA ĐÀ

THUẬT SĨ

Hoa Đà là một thầy thuốc nổi tiếng thời cuối Đông Hán. Ông được xưng tụng như một Thần y nổi tiếng.
  • Công: 229
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Bách Độc Bất Xâm

Ra trận cùng 1 Cung Binh và 1 Kỵ Binh: Khi bắt đầu chiến đấu, toàn quân ta tăng 1000 Hỏa Công, Thủy Công, Kháng Độc, duy trì 20s. Thuật Sĩ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Thánh Thủ
Toàn quân ta hồi phục thương binh bằng 467% Công và xóa tất cả hiệu ứng xấu cho quân ta.
Ngũ Cầm Hí
Toàn quân ta giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 12% .
Thánh Thủ Nhân Tâm
Khi quân ta bị đánh thường, hồi phục Thương Binh bằng 10% Công.
Ma Phí Tán
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ giúp 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận hiệu ứng Vô Địch (miễn dịch sát thương và hiệu ứng khống chế), duy trì 3s.