HOÀNG CÁI

THUẪN BINH

Hoàng Cái là công thần khai quốc nước Đông Ngô. Ông không chỉ chăm học võ mà còn chăm đọc sách, rèn luyện nhân cách từ nhỏ. Do có tài, Hoàng Cái được tiến cử nhiều trọng trách quan trọng.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 80

Hỏa Viên Xích Bích

Ra trận cùng 1 Thuật Sĩ và 1 Cung Binh: Hoàng Cái dùng kỹ năng chủ động, có 40% tỷ lệ Thiêu Đốt toàn quân địch (cứ 2s chịu 20% Sát thương Hỏa Công) duy trì 6s. Thuẫn Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Khổ Nhục Kế
Gây cho bản thân Sát thương Chuẩn bằng 10% Công, gây cho kẻ địch trong phạm vi 150m 1 lần Sát thương Vật Lý bằng 450% Thủ, gây Trầm Mặc (không thể dùng kỹ năng chủ động), duy trì 8s.
Tụ Lực
Khi bị đánh thường, có 80% tỷ lệ nhận thêm 2 điểm Nộ.
Ẩu Đả
Khi đánh thường, nếu mục tiêu bị hiệu ứng Trầm Mặc, gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 900% Thủ.
Bất Khuất
Khi bị sát thương chí mạng, nhận 12s Bất Khuất (miễn dịch tử vong).