LỮ MÔNG

CUNG BINH

Tài năng quân sự của Lữ Mông được nhiều tướng lĩnh và nhà quân sự đương thời đánh giá cao. Ông là người mưu dũng song toàn, có nhiều mưu kế giỏi, làm nên nghiệp đại tướng.
  • Công: 316
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 150

TÊN COMBO DUYÊN PHẬN

Ra trận 4 Tướng Ngô: Lữ Mông tăng 30 Né Tránh. Tướng Ngô tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bạch Y Độ Giang
Tấn công mục tiêu 2 lần, mỗi lần gây Sát thương Vật Lý bằng 100% Công và Sát thương Chuẩn bằng 100% Công. Sau đó toàn quân ta tăng 25% Né Tránh, duy trì 6s.
Thiểm Kích
Sau khi né tránh đòn đánh thường, có 80% tỷ lệ gây cho kẻ tấn công Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Nghiền Nát
Tăng 40% gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu có hiệu ứng Giảm Tốc.
Tự Lành
Khi đánh thường, bản thân hồi phục thương binh bằng 50% Công.