LƯU BIỂU

THUẪN BINH

Lưu biểu thuộc dòng dõi hoàng tộc, có ngoại hình đẹp đẽ và có học vấn. Ông cùng với 7 danh sĩ khác kết bạn với nhau, được người đương thời gọi là "bát cố".
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Vườn Không Nhà Trống

Ra trận cùng 3 Tướng Quần Hùng: Khi Lưu Biểu dùng kỹ năng chủ động, xóa hiệu ứng khống chế cho toàn quân ta. Tướng Quần Hùng tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Hành Quân Lặng Lẽ
Toàn quân ta hồi phục thương binh bằng 400% Công.
Viện Trợ
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến 1 đồng đội ngẫu nhiên nhận hiệu ứng Hưng Phấn (Tốc Độ Tấn Công tăng 50% ), duy trì 10s.
Cảnh Giác
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Hiểu Rõ
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 16% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.