MẠNH HOẠCH

THUẪN BINH

Mạnh Hoạch là một trong những thủ lĩnh của cuộc nổi dậy phía nam của Thục Hán, có uy tín và ảnh hưởng sâu rộng ở vùng Nam Trung.
  • Công: 111
  • Thủ: 29
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 80

Nam Trung Bá Chủ

Ra trận cùng Chúc Dung: Khi đánh thường, Mạnh Hoạch khiến mục tiêu giảm 2 điểm Nộ. Mạnh Hoạch tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Man Tộc Nhập Xâm
Gây cho toàn đội địch Sát thương Vật Lý bằng 158% Công, bản thân tăng 10 Nộ.
Man Duệ
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ nhận thêm 2 điểm Nộ.
Xâm Lược Như Hỏa
Tăng Sát thương Hỏa Công bằng 20% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Man Giáp
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .