MY PHU NHÂN

CUNG BINH

My phu nhân là chính thất của Hán Chiêu Liệt Đế Lưu Bị. Bà được Quan Vũ hết lòng cung kính bảo vệ, đồng thời cũng được Tào Tháo khá hậu đãi.
  • Công: 174
  • Thủ: 7
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 60

Dĩ Tử Toàn Tự

Ra trận cùng 3 Tướng Thục: Tướng Thục tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quy Quốc
Hồi phục thương binh toàn quân ta bằng 360% Công.
Cửu Kinh Sa Trường
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Kiên Thủ
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Hiểu Rõ
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 25% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc