NHẠC TIẾN

KỴ BINH

Nhạc Tiến là một võ tướng có ngoại hình thấp bé nhưng rất dũng mãnh trên chiến trường. Ông được đặc biệt khen ngợi là một tướng tiên phong có năng lực, có nhiều thành tựu trong lịch sử Trung Quốc.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Ngụy Lương Tướng

Ra trận cùng Từ Hoảng, Trương Cáp và Vu Cấm: Nhạc Tiến khi đánh thường, có 40% tỷ lệ hồi cho toàn quân ta thương binh bằng 30% Công. Nhạc Tiến tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bắt Đầu Khai Chiến
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 700% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s.
Tiến Quân Thần Tốc
Tăng 40% Sát thương lên mục tiêu bị Phá Giáp.
Ai Binh Tất Thắng
Khi có hiệu ứng xấu, giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 30% .
Tìm Sơ Hở
Khi đánh thường, có 25% tỷ lệ gây Sát thương Vật Lý bằng 100% Công (ưu tiên Thuật Sĩ, Cung Binh).