PHAN PHỤNG

KỴ BINH

Phan Phụng là Thượng tướng, tức tướng lĩnh thống soái ba quân, sử dụng vũ khí là một cây búa lớn.
  • Công: 113
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 60

Nhân Xưng Mãnh Tướng

Ra trận cùng 2 Bộ Binh: Kỵ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Vô Song Thượng Tướng
Tấn công mục tiêu 2 lần, mỗi lần gây sát thương thực bằng 216% Công.
Thiện Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Cửu Kinh Sa Trường
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Thượng Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.