PHÁP CHÍNH

THUẬT SĨ

Pháp Chính có tài mà không gặp thời, lại thường xuyên bị người Thục ghẻ lạnh vì là "kẻ ngoại lai". Sau đó, Pháp Chính được trọng dụng là quân sư của Lưu Bị; nhờ những sách lược của ông, quân Tào đã bị đánh bại hoàn toàn.
  • Công: 189
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 100

Oán Hận Tất Báo

Ra trận cùng 3 Thuẫn Binh: Khi bắt đầu chiến đấu, Pháp Chính chọn 3 Thuẫn Binh quân ta, khi mỗi Thuẫn Binh bị đánh thường, có 20% tỷ lệ gây cho kẻ tấn công Sát thương Vật Lý bằng 750% Thủ. Thuật Sĩ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Dĩ Dật Đãi Lao
Hồi phục thương binh bằng 600% Công cho 2 đơn vị binh lực thấp nhất phe ta (ưu tiên Thuẫn Binh) và cho họ hiệu ứng Cố Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 9%), duy trì 10s.
Kế Trảm Diệu Tài
Cung Binh địch tăng 18% Sát thương Vật Lý nhận vào.
Huyễn Hoặc
Khi đánh thường, có 10% tỷ lệ khiến Thuật Sĩ và Cung Binh địch bị hiệu ứng Mù Lòa (Phạm vi tấn công giảm 100m), duy trì 10s.
Oán Giận
Quân ta tăng 16% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu bị hiệu ứng Mù Lòa.