TÀO NGANG

CUNG BINH

Tào Ngang là con trưởng của gian hùng Tào Tháo. Ông là một người giỏi văn thư, chinh chiến.
  • Công: 171
  • Thủ: 6
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 50

Bỏ Ngựa Cứu Người

Ra trận cùng 3 Tướng Ngụy: Tướng Ngụy tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Hộ Vệ
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 425% Công, 1 đồng đội ngẫu nhiên tăng Thuẫn bằng 100% Công (ưu tiên đội trưởng), duy trì 10s.
Hiểu Rõ
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 25% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc
Thiện Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Cản Trở
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị Choáng (không thể hành động), duy trì 3s.