TÀO NHÂN

THUẪN BINH

Tào nhân - một tướng quân trung thành, nghiêm khắc và tận tụy hết mình. Tào Nhân hứng thú săn bắn và cưỡi ngựa, ông từng dẫn đầu hơn hàng ngàn binh lính đánh bại kẻ thù, lập nhiều chiến công.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Phòng Thủ Kiên Cố

Ra trận cùng 3 Tướng Ngụy: Tào Nhân khi bị đánh thường, có 20% tỷ lệ giúp Thuẫn Binh toàn quân ta Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 10% ), duy trì 5s. Tướng Ngụy tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Phòng Thủ Kiên Cố
Khiêu khích kẻ địch trong phạm vi 150m quanh bản thân (cưỡng chế địch đánh thường lên bản thân), duy trì 10s, bản thân nhận hiếu ứng Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 36% ), duy trì 10s.
Tỏa Chí
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 20%), duy trì 10s.
Giảm Thương
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 20% ), duy trì 10s.
Bất Khuất
Khi bị sát thương chí mạng, nhận 12s Bất Khuất (miễn dịch tử vong).