TIỂU KIỀU

THUẬT SĨ

Tiểu Kiều dung mạo xinh đẹp, thông minh, thích đọc sách, đánh đàn, ngắm hoa và làm thơ. Bà là tài nữ đương thời.
  • Công: 234
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Giang Đông Nhị Kiều

Ra trận cùng Đại Kiều: Khi bắt đầu chiến đấu, Tiểu Kiều tăng cho Thuật Sĩ quân ta Thuẫn bằng 900% Công, duy trì 40s. Tiểu Kiều tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Tam Quân Cổ Vũ
Hồi phục thương binh cho 3 đơn vị có binh lực thấp nhất phe ta bằng 490% Công, tất cả Thuật Sĩ phe ta Hưng Phấn (Tốc Độ Tấn Công tăng 60% ), duy trì 8s.
Trị Thương
Khi đồng đội Thuật Sĩ bị đánh thường, có 20% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 125% Công.
Hòa Thuận
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ giúp đồng đội trong phạm vi 200 m tăng 25% Né Tránh, duy trì 6s.
Yến Vũ
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ tăng Thuẫn bằng 125% Công cho tất cả đồng đội, duy trì 20s.