TÔN KIÊN

THUẪN BINH

Tôn Kiên là người đặt nền móng xây dựng nước Đông Ngô, dũng mãnh cương nghị, phát tích lẻ loi từ nơi nhỏ bé, có chí trung liệt với nhà Hán. Ông được đánh giá là người hiệp nghĩa, rất xứng danh trung liệt.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc dộ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Công Lao To Lớn

Ra trận cùng Tôn Sách: Tôn Kiên tăng 30% Thủ, đồng đội tăng 15% Thủ. Tôn Kiên tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Mãnh Hổ Giang Đông
Gây cho tất cả địch trong phạm vi 150m Sát thương Vật Lý bằng 900% Thủ.
Sợ Hãi
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu Sợ Hãi (không thể phản kích hoặc liên kích), duy trì 10s.
Phá Lỗ
Khi kẻ địch bất kỳ tử vong, toàn quân ta Hưng Phấn (Tốc Độ Tấn Công tăng 60%), duy trì 8s.
Tỏa Chí
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 20% ), duy trì 10s.