TRƯƠNG GIÁC

THUẬT SĨ

Trương Giác là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Khăn Vàng. Ông dùng phương thức ma thuật hoặc thuật thôi miên, vẽ bùa niệm chú chữa bệnh cứu người, lấy được lòng tin của nhiều người trong thiên hạ.
  • Công: 229
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

TÊN COMBO DUYÊN PHẬN

Ra trận cùng 3 Tướng Quần Hùng: Khi Trương Giác đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 10s. Tướng Quần Hùng tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Ngũ Lôi Oanh Đỉnh
Gây cho địch ngẫu nhiên 5 Thần Lôi, mỗi Thần Lôi gây Sát thương Lôi Công bằng 146% Công, trong đó có 2 Thần Lôi khiến mục tiêu bị hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 3s.
Thanh Chước
Tăng 80% Sát thương Vật Lý và Sát thương Lôi Công lên mục tiêu có hiệu ứng Ly Gián.
Lạc Lôi
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây thêm cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Lôi Công bằng 100% Công.
Toàn Diện Thanh Chước
Toàn quân ta tấn công kẻ địch có hiệu ứng Ly Gián sẽ tăng 30% Sát thương Vật Lý và Sát thương Lôi Công.