TRƯƠNG LỖ

THUẬT SĨ

Trương Lỗ là quân phiệt thời Tam Quốc. Ông được mệnh danh là Trấn dân Trung lang tướng hay Thái thú Hán Ninh. Những chính sách đó của ông khiến đời sống nhân dân quận Hán Ninh yên ổn, đủ ăn.
  • Công: 189
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 100

Thiên Sư Đạo

Ra trận cùng 3 Tướng Quần Hùng: Khi bắt đầu chiến đấu, Tướng Quần Hùng phe ta tăng Thuẫn bằng 600% Công Trương Lỗ, duy trì 20s. Tướng Quần Hùng tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Thiên Sư Thần Uy
Gây cho 2-4 địch ngẫu nhiên Sát thương Thủy Công bằng 252% Công, gây hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 10%), duy trì 10s.
Bách Độc Bất Xâm
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Cường Tráng
Toàn quân ta giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 9% .
Tán Tiên
Né Tránh tăng 30.