TRƯƠNG LƯƠNG

BỘ BINH

Trương Lương là danh thần khai quốc nổi tiếng thời nhà Hán. Ông được xếp vào hàng ngũ 10 đại quân sư kiệt xuất nhất lịch sử phong kiến Trung Quốc.
  • Công: 181
  • Thủ: 20
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 80

Hoàng Thiên Đương Lập

Ra trận cùng Trương Bảo: Khi Trương Lương đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 3s. Trương Lương tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Khỏa Hiệp
Gây cho mục tiêu tấn công Sát thương Lôi Công bằng 427.5% Công, có 60% tỷ lệ gây hiệu ứng Ly Gián (tấn công đồng đội), duy trì 3s.
Binh Cường Mã Tráng
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Kiên Thủ
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Thanh Chước
Tăng 80% Sát thương Vật Lý lên mục tiêu có hiệu ứng Ly Gián.