TỪ HOẢNG

BỘ BINH

Từ Hoảng luôn thể hiện tài năng quân sự xuất sắc, lập được nhiều chiến công, nổi bật nhất là việc đánh bại Quan Vũ trong trận chiến Phàn Thành. Và được người đời sau đánh giá là võ tướng giỏi nhất của Tào Tháo.
  • Công: 218
  • Thủ: 25
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 100

Ngụy Lương Tướng

Ra trận cùng Trương Cáp, Nhạc Tiến và Vu Cấm: Khi bắt đầu chiến đấu, 4 Tướng ngẫu nhiên phe ta nhận Phá Trận (khi tấn công mục tiêu Phá Giáp tăng 50 Bạo), duy trì đến hết trận. Từ Hoảng tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Thừa Thắng Truy Kích
Gây Sát thương Vật Lý bằng 500% Công, nếu kỹ năng gây ra Sát thương bạo kích, tăng thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Phá Giáp
Khi đánh thường, có 10% tỷ lệ khiến mục tiêu bị Phá Giáp (Thủ giảm 20%), duy trì 10s
Tiến Quân Thần Tốc
Tăng 40% Sát thương lên mục tiêu bị Phá Giáp.
Đổi Mới
Tăng 40% Thủ nhận từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.