VIÊN THIỆU

CUNG BINH

Viên Thiệu là một trong những thế lực chư hầu hùng mạnh nhất vào cuối thời Đông Hán, thống lĩnh bốn châu lớn ở Hà Bắc. Ông là 1 trong những đối thủ mạnh nhất của Tào Tháo thời đó.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Tứ Thế Tam Công

Ra trận 4 Tướng Quần Hùng: Toàn quân ta gây Sát thương Vật Lý tăng 10%, chịu Sát thương Vật Lý giảm 10%. Tướng Quần Hùng tăng 1% ST Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Cao Lỗ Liên Doanh
3-5 đơn vị ngẫu nhiên phe ta nhận hiệu ứng Liên Kích (Mỗi lần đánh thường có 30% tỷ lệ gây thêm Sát thương bằng 100% Công), duy trì 10s.
Ngự Địch Vu Ngoại
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 50% ), duy trì 8s.
Trúc Lũy
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ bản thân nhận hiệu ứng Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 40% ), duy trì 10s
Thống Lĩnh Quần Hùng
Thống Lĩnh tăng 1000.