VU CẤM

BỘ BINH

Vu Cấm là một võ tướng cuối thời Đông Hán, thuộc hạ của Tào Tháo, đã chinh chiến rất nhiều chiến dịch cho Tào Tháo, tạo dựng nên nền tảng nước Ngụy.
  • Công: 218
  • Thủ: 25
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 100

Ngụy Lương Tướng

Ra trận cùng Từ Hoảng, Nhạc Tiến và Trương Cáp: Vu Cấm khi bị sát thương chí mạng, nhận 6 s Bất Khuất (miễn dịch tử vong). Vu Cấm tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quét Sạch
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 550% Công, và xóa tất cả hiệu ứng buff của địch.
Trì Quân Nghị Trọng
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Tiến Quân Thần Tốc
Tăng 40% Sát thương lên mục tiêu bị Phá Giáp.
Thân Kinh Bách Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.