VƯƠNG LÃNG

CUNG BINH

Vương Lãng là tướng cuối thời Đông Hán, công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Thời trẻ, Vương Lãng được cử làm Hiếu liêm, giữ các chức Lang trung, huyện trưởng, trị trung.
  • Công: 171
  • Thủ: 6
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 50

Tam Công Tào Ngụy

Ra trận cùng 2 Thuật Sĩ: Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Múa Mép
Gây cho mục tiêu tấn công Sát thương Vật Lý bằng 638% Thủ, gây hiệu ứng Suy Yếu cho địch (Sát thương Vật Lý giảm 20%), duy trì 10s.
Cửu Kinh Sa Trường
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Kiên Thủ
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .
Tự Lành
Khi bị đánh thường, có 25% tỷ lệ hồi phục thương binh bằng 65% Công.