CHÂN CƠ

THUẬT SĨ

Chân Cơ là được lưu truyền trong dân gian với sắc đẹp lộng lẫy, đã làm say mê nhiều tướng lĩnh thời đó, đặc biệt là Tào Tháo.
  • Công: 189
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 100

Lạc Thần Phú

Ra trận cùng 2 Tướng Nữ: Khi bắt đầu chiến đấu, toàn quân ta thêm thuẫn bằng 200% Công của Chân Cơ, duy trì 20s.Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Lăng Ba Vi Bộ
Gây cho 4 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Thủy Công bằng 180% Công, khiến địch giảm 20 Nộ.
Nhiệt Huyết
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ khiến mục tiêu giảm 2 điểm Nộ.
Tịnh Hóa
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ xóa ngẫu nhiên hiệu ứng xấu cho 2 đồng đội.
Hồng Nhan Tri Kỷ
Khi đánh thường, có 10% tỷ lệ tăng thuẫn bằng 120% Công cho nữ giới phe ta, duy trì 15s.