CHU DU

THUẬT SĨ

Chu Du là người có chí lớn, phong độ hơn người, nói năng đĩnh đạc. Ông đối đãi với mọi người rất khiêm tốn, lễ phép và thường lấy đức để thu phục mọi người
  • Công: 299
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Hỏa Thiêu Xích Bích

Ra trận cùng 1 Thuật Sĩ và 1 Cung Binh: Khi mục tiêu đồng thời có trạng thái Đông Phong & Thần Hỏa, trạng thái biến mất sẽ gây Sát thương Hỏa Công bằng 1000% Công của Chu Du. Chu Du tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Đông Phong & Thần Hỏa
Ngẫu nhiên thi triển [Đông Phong] hoặc [Thần Hỏa].
[Đông Phong] gây cho 3-6 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Chuẩn bằng 144% Công và gây hiệu ứng Chậm Chạp (Tốc Độ Tấn Công giảm 5%), duy trì 16s.
[Thần Hỏa] gây cho 3-6 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Hỏa Công bằng 179.6% Công và gây hiệu ứng Thiêu Đốt (cứ 2s gây Sát thương Hỏa Công bằng 5% Công), duy trì 16s.
Khô Cằn
Khi đánh thường, có 100% tỷ lệ khiến mục tiêu giảm 2 điểm Kháng Hỏa, duy trì đến hết trận.
Phong Trợ Hỏa Thế
Tăng 50% Sát thương Công Vật Lý và Sát thương Hỏa Công lên muc tiêu có hiệu ứng Thiêu Đốt.
Thế Như Chẻ Tre
Tăng 30% Sát thương Vật Lý và Sát thương Hỏa Công lên mục tiêu có hiệu ứng Thiêu Đốt, Trúng Độc, Tháo Chạy, Giảm Tốc (mục tiêu cứ có nhiều hơn 1 trạng thái tăng 1 tầng sát thương).