CHU THƯƠNG

BỘ BINH

Chu Thương là một người trung thành, có sức khỏe và lại có tài bơi lội. Chu Thương đã trở thành một trong bộ ba thần thánh, cùng với Quan Vũ và con nuôi là Quan Bình, hiển thánh giúp dân.
  • Công: 146
  • Thủ: 18
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 60

Quyết Chí Không Đổi

Ra trận 1 Kỵ Binh: Chu Thương gây Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên giảm 15%, đội trưởng gây Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên tăng 15%. Bộ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Khai Lộ Tiên Phong
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 450% Công, gây hiệu ứng Đánh Dấu lên địch (chịu Sát thương Vật Lý tăng 20%), duy trì 10s.
Lăng Nhược
Tăng 40% Sát thương Vật Lý gây cho mục tiêu bị Suy Yếu.
Tỏa Chí
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 20%), duy trì 10s.
Tốc Chiến Tốc Quyết
Tốc Độ Tấn Công tăng 25%.