Đồ Giám

Đồ Giám

Tính năng Đồ Giám sẽ thể hiện những duyên phận Chúa Công đã kích hoạt được thông qua việc thu thập các võ tướng.

Số lượng duyên phận phong phú thể hiện theo từng thành trì với những điển tích liên quan.

Chúa Công cũng có thể bấm vào Duyên Phận Lục để xem tổng quát toàn bộ duyên phận đã kích hoạt.

Mỗi duyên phận sẽ có level với những hiệu ứng riêng, phụ thuộc vào cấp sao của tướng ở duyên phận đó. Để nâng cấp duyên phận lên tối đa thì toàn bộ tướng của duyên phận đó cần đạt 6 sao.

Ngoài ra, Bách Tướng Đài sẽ hiển thị những tướng quân mà chúa công đã sở hữu, phân theo cấp tướng.