Du Ký

Du Ký

- Điều kiện mở: đạt cấp 27 và cần vào Bang.

- Mỗi thành viên Bang có tiến độ nhiệm vụ Du Ký riêng.

- Sau khi Bang chiếm được thành, thành viên Bang có thể tích lũy tiến độ nhiệm vụ Du Ký trong thành này.

- Bang chưa chiếm được thành, thành viên Bang cũng có thể đến xem điều kiện hoàn thành và thưởng của nhiệm vụ Du Ký, có thể nhận thưởng nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng không thể tích lũy tiến độ.

- Mỗi thành trì có nhiều nhiệm vụ, phải hoàn thành nhiệm vụ trước rồi mới bắt đầu nhiệm vụ sau, nhiệm vụ chưa bắt đầu sẽ khóa, không thể tích lũy tiến độ.

- Hoàn thành hết nhiệm vụ Du Ký trong mỗi thành được nhận được KNB, Bạc, Rương Quân Nhu,...