HOA HÙNG

THUẪN BINH

Hoa Hùng là Đô đốc dưới quyền Đổng Trác, nhiều lần đánh tan liên minh chống Đổng Trác sống vào cuối đời Hán.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Dũng Mãnh Vô Song

Ra trận cùng 2 Bộ Binh: Khi binh lực Hoa Hùng trên 50%, chịu Sát thương Vật Lý giảm 30%. Thuẫn Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Chiến Quần Hùng
Gây cho quân địch trong phạm vi 150m Sát thương Vật Lý bằng 630% Thủ, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10% ), duy trì 10s.
Man Dũng
Tăng 40 điểm Kháng Hỏa Công, Kháng Thủy Công, Kháng Độc, Kháng Lôi Công mỗi loại.
Lão Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.
Binh Cường Mã Tráng
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.