HỨA CHỬ

BỘ BINH

Hứa Chử là công thần khai quốc nhà Tào Ngụy thời Tam Quốc. Ông là tướng hầu cận bên Tào Tháo, nổi tiếng không chỉ với sức khỏe phi thường mà còn với sự trung thành, tận tụy, hết lòng vì nước
  • Công: 266
  • Thủ: 29
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 150

Cởi Giáp Huyết Chiến

Ra trận cùng 3 Tướng Ngụy: Khi binh lực Hứa Chử thấp hơn 50%, tăng 50% công. Tướng Ngụy tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Hổ Si
Gây Sát thương Vật Lý bằng 400% Công lên mục tiêu tấn công và Sát thương Chuẩn bằng 300% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s.
Càng Đánh Càng Hăng
Mỗi lần tấn công, sát thương Vật Lý tăng 3%, tối đa 60%.
Tiến Quân Thần Tốc
Tăng 40% sát thương lên mục tiêu bị Phá Giáp.
Sĩ Bất Khả Nhục
Tăng 50% sát thương Vật Lý nếu bị hiệu ứng Tháo Chạy, Trúng Độc, Thiêu Đốt.