KHỔNG DUNG

THUẬT SĨ

Khổng Dung nổi tiếng học giỏi, được nhiều người biết đến. Khổng Dung nổi tiếng với tài thơ văn đương thời, là một trong Kiến An thất tử.
  • Công: 156
  • Thủ: 8
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 80

Lịch Thiệp

Ra trận cùng 3 Tướng Quần Hùng: Khổng Dung gây Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên giảm 15%, đội trưởng gây Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên tăng 15%. Tướng Quần Hùng tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Danh Sĩ
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 475% Công, bản thân nhận hiệu ứng Phấn Chấn (Sát thương Vật Lý tăng 18%), duy trì 10s và hiệu ứng Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 20% ), duy trì 10s.
Cửu Kinh Sa Trường
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Đổi Mới
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Hiền Sĩ
Khi đánh thường, có 25% tỷ lệ hồi phục thương binh cho toàn thể đồng đội bằng 100% Công.