LĂNG THỐNG

THUẪN BINH

Lăng Thống là tướng nhà Đông Ngô thời Tam quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông là một trong những chiến tướng đắc lực dưới trướng Tôn Quyền.
  • Công: 136
  • Thủ: 38
  • Tốc dộ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 100

Dũng Cảm Tiến Lên

Ra trận cùng 3 Tướng Ngô: Mỗi lần giảm chịu Sát thương Vật Lý bằng 10% Thủ. Tướng Ngô tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Đãng Khấu Kích Dũng
Gây cho kẻ địch trong phạm vi 150m xung quanh Sát thương Vật Lý bằng 450% Thủ, và gây hiệu ứng Tổn Thương (Mục tiêu giảm Công bằng 5% Công của Lăng Thống), tối đa cộng dồn 4 tầng, duy trì đến hết trận. (Tổn Thương là hiệu ứng xấu đặc biệt, chỉ có thể được hồi phục, không thể bị xóa chung với các hiệu ứng xấu khác).
Khinh Hiệp
Né Tránh tăng 30.
Toàn Lược
Chịu Sát thương Vật Lý giảm 10% .
Huyết Chiến
Khi đánh thường, bản thân hồi phục thương binh bằng 25% Công.