LƯU BỊ

BỘ BINH

Lưu Bị là một nhà chính trị, nhà quân sự, thủ lĩnh quân phiệt, hoàng đế khai quốc nước Thục Hán. Ông là một vị tướng có tài cầm quân, biết ứng phó linh hoạt, nhất là khả năng nhìn thấu nội tâm, thu phục nhân tài và khiến họ một lòng trung thành với mình
  • Công: 271
  • Thủ: 30
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 150

Đào Nguyên Anh Kiệt

Ra trận cùng Quan Vũ, Trương Phi: Khi đánh thường, Lưu Bị hồi phục thương binh cho toàn thể đồng đội bằng 21% Công. Lưu Bị tăng 5% sát thương Vật Lý, sát thương Tự Nhiên.

Thiên Hạ Quy Tâm
Tăng cho toàn quân ta thuẫn bằng 262.5% Công và nhận hiệu ứng Phấn Chấn (sát thương Vật Lý tăng 36% ), duy trì 15s.
Danh Vọng
Thống Lĩnh tăng 1000.
Thương Dân
Toàn quân ta giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 12% .
Kính Yêu
Khi bắt đầu chiến đấu, chọn 3 đồng đội ngẫu nhiên, cho đồng đội hiệu ứng Phấn Chấn, Tốc Độ Tấn Công tăng 40% .