LƯU THIỆN

CUNG BINH

Lưu Thiện là vị hoàng đế thứ hai và cũng là cuối cùng của nhà Thục Hán dưới thời Tam Quốc. Ông tự ẩn mình đi để bảo toàn chính mình trong hoàn cảnh hiểm nghèo cũng như xóa đi nghi ngờ của người khác.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Lạc Bất Tư Thục

Ra trận cùng 3 Tướng Thục: Khi có hiệu ứng buff, Lưu Thiện giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 30%. Tướng Thục tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Kỳ Địch Dĩ Nhược
Gây cho 1 kẻ địch (ưu tiên Cung Binh và Thuật Sĩ) Sát thương Vật Lý bằng 240% Công và gây hiệu ứng Khiêu Khích địch (cưỡng chế địch đánh thường lên bản thân). Bản thân Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s và hiệu ứng Kiên Thủ (chịu Sát thương Vật Lý giảm 27%), duy trì 10s.
Không Thể Phạm Lỗi
Khi bị đánh thường, có 80% tỷ lệ tăng 2 điểm Nộ.
Không Có Kẽ Hở
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ bản thân giảm chịu Sát thương Vật Lý 40%, duy trì 10s.
Hậu Chủ
Thống Lĩnh tăng 1000.