MÃ LƯƠNG

CUNG BINH

Mã Lương là một quân sư của Lưu Bị cuối thời kỳ nhà Hán và giai đoạn đầu thời kỳ Tam Quốc, nổi danh khắp Nghi Thành vì tài năng của ông.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Thu Nhận

Ra trận cùng 2 Bộ Binh: Mã Lương có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu Trở Giáo (Giảm binh lực mục tiêu, tăng binh lực bản thân), số lượng bằng 5% Công của Mã Lương. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bạch Mi Mã Lương
Gây cho 1-3 kẻ địch ngẫu nhiên Sát thương Vật Lý bằng 300% Công; Giúp 3 đồng đội ngẫu nhiên miễn dịch hiệu ứng Suy Yếu, duy trì 10s.
Phấn Chấn
Trong chiến đấu, 3 đồng đội ngẫu nhiên tăng 15% Công.
Ứng Viện
Trong chiến đấu, 1 đồng đội ngẫu nhiên tăng 25% Tốc Độ Tấn Công.
Hòa Mục
Toàn quân ta giảm chịu Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên 9% .