MÃ TRUNG

CUNG BINH

Mã Trung là một tướng sĩ mưu dũng song toàn, là người duy nhất thời Tam Quốc có thể giết chết 2 vị Ngũ hổ tướng, thế nhưng cả đời vẫn chỉ là một tiểu tướng.
  • Công: 171
  • Thủ: 6
  • Tốc dộ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 50

Trấn Nam Tướng Quân

Ra trận cùng 3 Cung Binh: Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quyết Sát
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 510% Công. Nếu binh lực mục tiêu dưới 20%, gây thêm Sát thương Chuẩn bằng 100% Công.
Liên Kích
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Hiểu Rõ
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 25% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc
Choáng
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến mục tiêu bị Choáng (không thể hành động), duy trì 3s.