MỘC LỘC ĐẠI VƯƠNG

KỴ BINH

Mộc Lộc Đại Vương có tài cao tay phù phép, thường hay cưỡi voi, biết phép hô gió gọi mưa, hổ, báo, sói, lợn lòi, rắn dữ, rết độc thường đi theo, thủ hạ lại có ba vạn thần binh, rất là khỏe mạnh.
  • Công: 111
  • Thủ: 9
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 50

Động Chủ Bát Nạp

Ra trận cùng 3 Kỵ Binh: Kỵ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Man Lực Nhất Kích
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 467.5% Công, nếu mục tiêu có hiệu ứng Chậm Chạp, gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 160% Công.
Kỵ Thuật Tinh Thông
Tốc Độ Tấn Công tăng 25%.
Đại Vương
Thống Lĩnh tăng 600.
Kiên Thủ
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .