NHAN LƯƠNG

KỴ BINH

Nhan Lương là tướng có chức vụ cao nhất và nổi bật nhất dưới trướng của Viên Thiệu. Ông là một chiến binh rất dũng mãnh, đã liên tiếp tiêu diệt các tướng của kẻ thù.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc dộ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Áp Đảo Quân Địch

Ra trận cùng Văn Xú: Khi Nhan Lương đánh thường, nhận thêm 2 điểm Nộ. Nhan Lương tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Dũng Quán Tam Quân
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 233% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10% ), duy trì 10s.
Thân Kinh Bách Chiến
Tăng 30% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Lão Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.
Cầm Địch Cầm Vương
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ gây cho 1 kẻ địch ngẫu nhiên (ưu tiên đội trưởng) 1 lần Sát thương Vật Lý bằng 120% Công.