QUÁCH GIA

THUẬT SĨ

Quách Gia được xem là một trong những mưu sĩ giỏi nhất của Tào Tháo nói riêng và thời Tam Quốc nói chung. Quách Gia dám đề xuất các mưu kế táo bạo và thâm hiểm mà các mưu sĩ khác không dám, và lần nào bày kế cũng thành công
  • Công: 234
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 150

Bày Mưu Tính Kế

Ra trận cùng Tào Tháo: Toàn quân ta giảm 10% Sát thương Tự Nhiên nhận vào, Quách Gia tăng 30% Sát thương Vật Lý nhận vào. Quách Gia tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Kỳ Sách
Gây cho 3-6 kẻ địch ngẫu nhiên sát thương Vật Lý bằng 80% Công và sát thương Thủy Công bằng 120% Công, và xóa tất cả hiệu ứng buff của địch.
Quỷ Tài
Tăng Sát thương Thủy Công bằng 24% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Kỳ Mưu
Khi quân ta bị tấn công kỹ năng, sẽ hồi phục thương binh bằng 150% Công.
Vô Giải Khả Kích
Khi bắt đầu chiến đấu, toàn thể Bộ Binh ta nhận 18s hiệu ứng Vô Địch (miễn dịch sát thương và hiệu ứng khống chế).