QUAN BÌNH

BỘ BINH

Quan Bình là vị tướng của Thục Hán thời Tam Quốc trong lịch sử Trung Quốc. Ông luôn luôn theo sát cha trong trận mạc, được xem là con hiếu, tình tình lại điềm đạm, cẩn thận lo mọi việc cho Quan Vũ.
  • Công: 181
  • Thủ: 20
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 80

Hậu Sinh Khả Úy

Ra trận cùng Quan Sách, Quan Hưng: Khi tướng bất kỳ tử vong, Quan Bình nhận 10 điểm Nộ. Quan Bình tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quyết Sát
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 570% Công, nếu binh lực mục tiêu dưới 40%, gây thêm Sát thương Chuẩn bằng 200% Công.
Tung Hoành Sa Trường
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Hậu Duệ Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.
Tốc Chiến Tốc Quyết
Tốc Độ Tấn Công tăng 25%.