QUAN HƯNG

KỴ BINH

Quan Hưng là vị tướng giỏi nhà Thục Hán thời Tam Quốc, được cử là Trướng tiền Tả hộ vệ sứ và phong quân hiệu Long Tương tướng quân.
  • Công: 140
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 80

Hậu Sinh Khả Úy

Ra trận cùng Quan Sách, Quan Bình: Khi tướng bất kỳ tử vong, Quan Hưng nhận 10 điểm Nộ. Quan Hưng tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quyết Sát
Gây Sát thương Vật Lý lên mục tiêu tấn công bằng 285% Công, nếu mục tiêu có binh lực dưới 40%, gây thêm Sát thương Chuẩn bằng 200% Công.
Hậu Duệ Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.
Bạo Nạn
Khi đánh thường, có 50% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Tung Hoành Sa Trường
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .