QUAN SÁCH

THUẪN BINH

Quan Sách là một viên tướng mẫn cán, luôn tuân lệnh của Khổng Minh. Ông đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lập được một số công trạng cho quân Thục, góp phần vào thành công của chiến dịch bình phương Nam.
  • Công: 113
  • Thủ: 30
  • Tốc độ công: 3.0
  • Thống lĩnh: 80

Hậu Sinh Khả Úy

Ra trận cùng Quan Bình, Quan Hưng: Khi tướng bất kỳ tử vong, Quan Sách nhận 10 điểm Nộ. Quan Sách tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Quyết Sát
Gây cho địch trong phạm vi 150m quanh bản thân Sát thương Vật Lý bằng 855% Thủ; nếu HP mục tiêu dưới 25% gây thêm Sát thương Chuẩn bằng 160% Thủ.
Đổi Mới
Thủ tăng 40% thông qua tăng cấp, tăng sao, tiến bậc.
Hậu Duệ Tướng
Thống Lĩnh tăng 800.
Kiên Nghị
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20% .