TÀO CHƯƠNG

KỴ BINH

Tào Chương có bộ râu vàng, chuyên học võ nghệ, có sức khỏe hơn người, có thể tay không đánh được mãnh thú. Ông được cha cho làm tướng lĩnh trong quân đội, phong tước Yên Lăng hầu.
  • Công: 169
  • Thủ: 15
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 100

Chung Hội

Ra trận cùng 1 Thuật Sĩ và 1 Cung Binh: Tào Chương tăng 30% Sát thương Vật Lý gây cho mục tiêu có hiệu ứng buff bất kỳ. Kỵ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Hổ Báo Chi Uy
Gây cho mục tiêu tấn công 2 lần gây Sát thương Vật Lý bằng 350% Công, khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (Sát thương Vật Lý giảm 10%), duy trì 10s.
Tỏa Chí
Khi đánh thường, có 20% tỷ lệ khiến địch bị hiệu ứng Suy Yếu (gây Sát thương Vật Lý giảm 20% ), duy trì 10s.
Lăng Nhược
Tăng 40% Sát thương Vật Lý gây cho mục tiêu bị Suy Yếu.
Tốc Chiến Tốc Quyết
Tốc Độ Tấn Công tăng 25%.