Tào Tháo

BỘ BINH

Tào Tháo là một nhà chính trị, nhà quân sự và là một nhà thơ nổi tiếng cuối thời Đông Hán. Ông là người đặt cơ sở cho thế lực quân sự cát cứ ở miền Bắc Trung Quốc, lập nên chính quyền Tào Ngụy thời Tam Quốc.
  • Công: 271
  • Thủ: 30
  • Tốc độ công: 2.4
  • Thống lĩnh: 150

Thiên Hạ Kiêu Hùng

Ra trận cùng Quách Gia: Đồng đội khi đánh thường, hồi phục thương binh cho Tào Tháo bằng 7.5% Công của đồng đội. Tào Tháo tăng 5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Ngã Phụ Thiên Hạ Nhân
Gây cho toàn đội địch sát thương Vật Lý bằng 175% Công và và hiệu ứng Phá Giáp (Thủ giảm 16% ), duy trì 10s.
Chúng Vọng Sở Quy
Khi đánh thường, có 40% tỷ lệ tăng thuẫn bằng 65% Công, duy trì 5s.
Danh Vọng
Thống Lĩnh tăng 1000.
Phòng Nhân Chi Tâm
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 20%.