Thái Bình Yêu Thuật

Thái Bình Yêu Thuật

- Điều kiện mở: đạt cấp 21

thai

- Tính năng này sẽ nâng thuộc tính cho toàn bộ Tướng. Bao gồm: Công và Thủ

- Để nâng cấp Thái Bình Yêu Thuật cần có độ Phồn Vinh. Độ Phồn Vinh được tìm thấy bằng cách thông qua việc xây dựng Kiến Trúc, nâng cấp Khoa Kỹ, Binh Sĩ và chế tạo Khí Giới.

- Mỗi tính năng sẽ có độ Phồn Vinh khác nhau.