THÁI VĂN CƠ

THUẬT SĨ

Thái Văn Cơ là một trong những nữ văn nhân đầu tiên của Trung Hoa và là nữ thi nhân duy nhất trong những văn sĩ trứ danh thời đó. Một nữ sĩ tài hoa mà bạc phận.
  • Công: 156
  • Thủ: 8
  • Tốc độ công: 2.2
  • Thống lĩnh: 80

Phong Hoa Tuyệt Đại

Ra trận cùng 2 Tướng Nữ: Khi Thái Văn Cơ tử vong, kẻ tiêu diệt sẽ chịu Sát thương Chuẩn bằng 1000% Công của Thái Văn Cơ. Tướng Nữ tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Bi Ca Đoạn Trường
Gây cho 4-6 quân địch ngẫu nhiên Sát thương Chuẩn bằng 96% Công, khiến địch giảm 20 Nộ.
Cảm Thương
Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên phải chịu giảm 18% .
Ly Hương Bối Tỉnh
Khi bắt đầu chiến đấu, nếu phe ta không có Thuật Sĩ, bản thân tăng Sát thương Vật Lý và Sát thương Tự Nhiên 30%, duy trì đến hết trận.
Hồ Già Ngâm
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 16% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc