TÔN QUYỀN

CUNG BINH

Tôn Quyền là người sáng lập của chính quyền Đông Ngô. Ông là bậc hùng kiệt, ưa tài chuộng kế. Cho nên tự nắm giữ được miền Giang Biểu, lập nên nghiệp chân vạc.
  • Công: 323
  • Thủ: 12
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 150

Tọa Đoạn Đông Nam

Ra trận cùng 3 Tướng Ngô: Quân ta đánh thường, có 50% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công, có 20% tỷ lệ nhận 2 điểm Nộ. Tướng Ngô tăng 1% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Tọa Đoạn Đông Nam
Gây cho toàn đội địch sát thương Chuẩn bằng 227% Công, gây choáng Bộ Binh địch (không thể hành động), Thuật Sĩ bị hiệu ứng Trầm Mặc (không thể dùng kỹ năng chủ động), Kỵ Binh bị hiệu ứng Xiềng Xích (không thể di chuyển), mỗi loại duy trì 5s.
Ngự Mưu
Toàn quân ta tăng 20 điểm Kháng Hỏa Công, Kháng Thủy Công, Kháng Độc, Kháng Lôi Công mỗi loại.
Xua Tan
Khi đánh thường, có 15% tỷ lệ khiến toàn quân địch bị hiệu ứng Trầm Mặc (không thể dùng kỹ năng chủ động), duy trì 3s.
Cứu Viện
Khi đánh thường, có 25% tỷ lệ hồi phục thương binh cho đồng đội có binh lực thấp nhất bằng 200% Công.