TRIỆU VÂN

KỴ BINH

Triệu Vân là danh tướng thời kỳ cuối nhà Đông Hán . Ông là công thần khai quốc nhà Thục Hán, là một vị tướng uy dũng, có mưu lược và tận trung vì nước, được binh sĩ Thục Hán ca ngợi là "Hổ uy tướng quân".
  • Công: 210
  • Thủ: 18
  • Tốc độ công: 2.0
  • Thống lĩnh: 150

Gan Dạ

Ra trận cùng 2 Kỵ Binh: Triệu Vân miễn dịch hiệu ứng Ly Gián, Sợ Hãi và Khiêu Khích. Khi đánh thường và dùng kỹ năng chủ động, có 25% tỷ lệ gây thêm Sát thương Vật Lý bằng 100% Công. Kỵ Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Thất Tiến Thất Xuất
Tấn công mục tiêu 7 lần, mỗi lần gây Sát thương Vật Lý bằng 75% Công, bản thân tăng 35 Né Tránh, duy trì 10s.
Lĩnh Quân
Thống Lĩnh tăng 1000.
Hồi Mã Thương
Sau khi né tránh đòn đánh thường, có 80% tỷ lệ gây cho kẻ tấn công Sát thương Vật Lý bằng 100% Công.
Khí Thế Như Hồng
Tăng Sát thương Chuẩn bằng 16% Công từ tăng cấp, tăng sao, tiến bậc