TRÌNH DỤC

CUNG BINH

Trình Dục là quân sư của Tào Tháo, một những nhà tham mưu xuất sắc của phe Tào, lập vô số mưu lược kế sách để dẹp yên các chư hầu, sau trở thành phe mạnh nhất trong 3 phe Ngụy, Thục và Ngô.
  • Công: 260
  • Thủ: 10
  • Tốc độ công: 2.8
  • Thống lĩnh: 100

Mưu Trí Hơn Người

Ra trận cùng 2 Thuật Sĩ: Toàn quân ta miễn dịch hiệu ứng Ly Gián. Cung Binh tăng 1.5% Sát thương Vật Lý, Sát thương Tự Nhiên.

Thái Sơn Bổng Nhật
Gây cho toàn đội địch sát thương Vật Lý bằng 133% Công và sát thương Hỏa Công bằng 133% Công.
Mưu Trí Hơn Người
Toàn quân ta tăng 16% Sát thương Hỏa Công.
Quân Kế
Kháng Hỏa Công, Kháng Thủy Công, Kháng Độc, Kháng Lôi Công mỗi loại tăng 40 điểm.
Tri Túc Bất Nhục
Mỗi lần giảm chịu Sát thương Vật Lý bằng 50% Thủ.